Skip to content

Integritetspolicy

Bluecom AB (org. nr. 556926-7817, med huvudkontor på Kontorsvägen 2 i Kramfors) samlar in dina personuppgifter för att lättare kunna fullgöra sin rådgivning och säkerhetsställa att en kundrelation kan inledas.
 
Endast personer som jobbar inom Bluecom kommer att få del av dina personuppgifter. Den behandling av dina personuppgifter som vi genomför grundar sig på att vi får ditt samtycke, vilket du ger oss genom att fylla i detta formulär och bekräfta att du godkänner behandlingen nedan. Du kan vid vilken tidpunkt som helst kontakta oss och återkalla ditt samtycke, vilket skulle innebära att vi inte längre kommer att behandla dina personuppgifter. Att du ger oss dina personuppgifter är dock en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ingå avtal med dig.
 
Vi kommer att lagra dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att kunna uppfylla våra åtaganden i att bedöma möjligt teknisk leveranssätt till er och efter avtal slutits för att bibehålla vår kundrelation.
 
Du har rätt att kontakta oss för att kostnadsfritt begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av behandlingen, invändning mot behandlingen samt dataportabilitet. Under vissa omständigheter har vi dock rätt att ta ut en administrativ avgift för en sådan begäran.

 

Kontakta vårt dataskyddsombud på personuppgift@bluecom.se

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskrivs sammanfattat hur Bluecom AB (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter hos oss.

I denna sammanfattade integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom denna sammanfattning och kontakta oss om frågor uppstår.

Då vi beskriver behandling av personuppgifter gäller det personuppgifter där vi är personuppgiftsansvariga. Alltså där vi är ansvariga för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter och att det är till oss du vänder dig med om du undrar över något i de här frågorna eller vill utnyttja dina rättigheter du har gentemot oss när det gäller dina personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar
En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till dig och göra dig unik. Följande personuppgifter som är kopplade till dig kan vi komma vi att behöva behandla.

  • namn;
  • adress;
  • e-postadress;
  • telefonnummer;
  • personnummer för privatperson eller kund/leverantör som är enskild firma
  • IP-nummer och enhetsid (Namn på enhet och MAC-adress – Wifi);
  • användarnamn eller identitetstoken
  • annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

Vår målsättning är att minimera mängden personuppgifter vi lagrar om privatpersoner.

SYFTET MED VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN RÄTT

Vi behandlar och hanterar dina personuppgifter för att kunna administrera kundrelationer, tillhandahålla drift och supporttjänster samt marknadsföra och informerar om oss, vårt erbjudande, varor och tjänster.

Vi behandlar personuppgifterna på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna 1) fullgöra vårt avtal med dig, 2) uppfylla lagar och förordningar, 3) nå ut med marknadsföring vilket vi bedömer är av intresse för oss och dig.

Sparande av personuppgifter
Så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen kommer vi att spara dina personuppgifter.

Om vår relation, som leverantör-kund eller liknande, avslutas  sparas ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte av oss upp till ett år efter att relationen oss mellan avslutades.

Enligt vissa lagar och förordningar skall vi, under viss tid, behandla vissa av dina personuppgifter. Vi gör det i den omfattning som behövs under den sagda tiden.

När dina behandlingen av dina personuppgifter inte längre behövs för att uppfylla ändamålet, eller att det inte längre skulle vara tillåtet att behanlda dina personuppgifter kommer de att anonymiseras eller raderas.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER.

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till bolag som vi tillsammans med levererar funktioner och tjänster med, t.ex företag som arbetar med fakturering, vår webshop eller tjänster levererade via molnet. De är i sådana fall utsedda personuppgiftsbiträden till oss och har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal där vi ser till att dina personuppgifter bara behandlas enligt vår integritetspolicy. Vi kommer inte sälja, handla med eller på något vis lämna ut dina personuppgifter till utomstående parter som inte följer kriterierna ovan.

COOKIES

Webbplatser som vi använder en s.k. cookie i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

RÄTTIGHETER

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

INFORMATIONSSKYDD

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via de kontaktvägar som anges på vår kontaktsida. Via e-post ersätter du fornamn.efternamn med personuppgift och vår e-postdomän.

KLAGOMÅL

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla detta till  Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet. För kontakt med dem hänvisar vi till www.datainspektionen.se